Home Catalogus Zoeken Uw mand
              
Algemene Verkoopsvoorwaarden
Inleiding
 
De vereniging Brassimedia bvba – FilRoses is een B.V.B.A met een kapitaal van achttien duizend vijfhonderd negentig euro (18.590,- euro).
De sociale zetel is gevestigd in 1350 Orp-Jauche- 15, Rue du Château Rose -België.
Het intracommunautaire BTW-nummer is: BE0480 002 619
De hieronder vermelde gedetailleerde Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor alle bestellingen gedaan aan de vereniging Brassimedia-FilRoses. Voor het geheel van de voorgestelde producten en diensten tenzij er vooraf een andere, geschreven overeenkomst werd gemaakt.
Deze algemene voorwaarden worden systematisch ter kennis gesteld aan iedere koper ten einde hem toe te laten over te gaan tot bestelling.
Eens dat men een bestelling doet wil dat dus zeggen dat de koper het volledig en zonder voorbehoud, eens is met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Elke andere voorwaarde die de koper op gelijk welk moment ter kennis brengt, zal dus bij gebrek aan een expliciete aanvaarding ervan, voor de verkoper geen enkele verplichting met zich mee brengen.
 
Het feit dat de verkoper op een bepaald moment niet meteen deze algemene verkoopsvoorwaarden aanbrengt, wil geenszins zeggen dat hij achteraf geen gebruik meer zou kunnen maken van één van die voorwaarden.
FilRoses behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan dan meteen in voege, behalve voor de bestellingen die FilRoses al ontvangen heeft. Deze zullen dan behandeld worden volgens de Algemene Voorwaarden die op de datum van de bestelling van kracht waren.
 
Artikel 1 – Prijs
Onze prijzen worden uitgedrukt in euro en daarin zijn met alle taksen inbegrepen. Op uitzondering van de vracht- en verzendkosten. (zie artikel 7 – levering). FilRoses kan op elk moment zijn prijzen aanpassen maar verbindt er zich toe dat de producten gefactureerd zullen worden op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment van de registratie van de bestelling. Met voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum en daadwerkelijke betaling van de factuur.
FilRoses kan aan zijn klanten promoties binnen bepaalde tijdspannes voorstellen.
Die promoties betreffen welomschreven data en zijn gebaseerd op gelimiteerde voorraden. FilRoses behoudt zich ook het recht voor voorrang te geven aan de bestellingen die met bankkaarten afgehandeld worden alsook bestellingen te annuleren waarvan de overschrijving binnen de 10 dagen nog niet ontvangen is.
De producten blijven eigendom van FilRoses tot op het moment dat de prijs volledig betaald is.
 
Artikel 2 – Bestelling
FilRoses stelt aan zijn klanten 2 manieren van bestellen voor:
- via internet op de site www.filroses.com (online catalogus)
- via de post een bestelbon en een manier van betaling sturen naar het adres: FilRoses – Dienst Bestellingen, 15, Rue du Château Rose te 1350 ORP-JAUCHE – BELGIE.
De bestellingen die via de post of per fax verstuurd worden moeten noodzakelijkerwijze gedateerd en ondertekend zijn.
Ingeval van bestelling via de post in het kader van een promotie zal de poststempel dienst doen als geldige en officiële datum.
 
2.1. Informatie
De informatie die de koper geeft op het moment van de bestelling draagt zijn verantwoordelijkheid. Ingeval van vergissing of onvolledige vermelding van de gegevens van de bestemmeling, kan FilRoses op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid de levering uit te voeren binnen de termijn opgegeven bij de bestelling.
2.2 Aanbiedingen
De aanbiedingen van de producten blijven geldig zolang de voorraad strekt.
Foto’s van voorgestelde producten op de site www.filroses.com zijn reproducties die zo getrouw mogelijk worden weergegeven. De vereniging FilRoses kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine verschillen (andere tint, andere afmeting,...).
2.3. Voorbehoud
FilRoses behoudt zich in de volgende gevallen het recht voor een bestelling uit te stellen of te weigeren:
- onvolledige of onjuiste bestelling door geven van duidelijk foute gegevens.
- bij niet tijdige betaling van vorige leveringen.
- bij niet-bevestiging van betaling via web banking door het organisme dat instaat voor de technische behandeling van de betaling (Ingenico). Ingeval van een lopend geschil betreffende te late levering, kwaliteit van het geleverde product, enz.…, behoudt FilRoses het recht om in samenspraak met de klant de voorwaarden van een nieuwe bestelling te wijzigen.
 
Artikel 3 – Geldigheidsverklaring
3.1. Als de bestelling geregistreerd en geldig verklaard wordt, betekent dit de totale aanvaarding van de bestelling alsook dat de huidige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud aanvaard worden.
De klant krijgt een bevestiging per email.
3.2. Annulatie en wijziging
Voor elke aanvraag tot annulatie of wijziging van een bestelling voor dat deze verstuurd wordt, dient men contact op te nemen met de Dienst Bestellingen via email info@filroses.com
FilRoses behoudt het recht de annulatie of de wijziging van een bestelling te weigeren indien deze reeds behandeld werd of op het punt staat verstuurd te worden. In dat geval en in het kader van niet-vergankelijke producten kan de klant de clausule van herroeping van de bestelling inroepen. (zie artikel 3.3 hieronder).
3.3. Termijn van herroeping
Conform aan de Belgische wetgeving ter zake van 06/04/2010 over de praktische handelsbetrekkingen en de bescherming en informatie naar de consument toe, kan de klant binnen een tijdspanne van 14 werkdagen, te beginnen de dag na de levering van de bestelling, zijn aankoop weerleggen zonder daarvoor gepenaliseerd te worden en zonder dat de reden ervan moet meegedeeld worden.
Dit recht op herroeping bestaat niet voor de klant die als handelaar optreedt.
De notificatie van de herroeping moet per aangetekend schrijven gericht worden aan BVBA Brassimedia-FilRoses-Klantendienst, 15, Rue du Château Rose te 1350 ORP-JAUCHE - België. Daar dient ook op aangeduid te worden welke artikelen de klant niet wil ontvangen en het terugzenden ervan is voor rekening van de klant. De producten moeten in perfecte staat zijn en in de originele verpakking vertoeven.
 
Ingeval van onterechte retours heeft FilRoses het recht elke toekomstige bestelling te weigeren.
- Bepaalde artikelen hebben specifieke vervoersvoorwaarden, wat gewicht of volume betreft en we zouden het dan ook erg op prijs stellen dat u voorafgaandelijk de Dienst Cliënteel (mireille@filroses.com) zou verwittigen die dan het retouradres voor uw artikelen kan bevestigen en valideren alsook uw bankgegevens kan noteren om de terugbetaling uit te voeren.
- De artikelen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst terug gestuurd worden naar het adres aangegeven door de Dienst Cliënteel en dienen in de originele verpakking opgestuurd.
Binnen de 30 dagen wordt dan het bedrag van de aangekochte producten per overschrijving terugbetaald. U kunt er ook voor kiezen dit bedrag bij ons te laten open staan met het oog op de betaling van een toekomstige bestelling. Daarvoor volstaat een eenvoudige aanvraag en afspraak met de Dienst Cliënteel.
Uw vraag om terugbetaling kan alleen behandeld worden nadat de artikelen weer bij FilRoses geleverd zijn en de goede staat ervan werd nagegaan.
Producten die onvolledig, beschadigd of vervuild zijn door de klant kunnen nooit in aanmerking komen voor een retour.
 
Artikel 4 – Beschikbaarheid
Indien één van de bestelde producten niet op voorraad is en u het vervangen ervan door een andere variëteit die er vergelijkbaar mee is, niet aanvaard hebt, behoudt FilRoses het recht de levering van deze artikelen op te splitsen in functie van de beschikbaarheid ervan. In dat geval zullen de behandelingskosten wel slechts één keer aangerekend worden.
Na de levering van het eerste deel van de bestelling kan de klant wel een vraag tot terugbetaling van het ontbrekende artikel indienen bij FilRoses. Dit moet binnen de 10 dagen na levering gebeuren en de aanvraag moet per mail gericht worden aan de klantendienst (mireille@filroses.com) of per post (15, Rue du Château Rose – 1350 ORP-JAUCHE - België). FilRoses zal dan de terugbetaling aan de klant uitvoeren van de prijs van het artikel vermeerderd met de verzend- en portkosten, in verhouding met het geheel van de bestelling. Ingeval dat een bestelling slechts uit één artikel bestaat, zullen de port- en verzendkosten volledig terugbetaald worden.
    
Artikel 5 – Betaling
FilRoses aanvaardt de volgende manieren van betaling:
-          met kredietkaart online op moment van de bestelling (Visa, Eurocard, Mastercard) of met bankkaart (Bancontact-Mister Cash)
-          met voorafgaandelijke overschrijving op het banknummer IBAN: BE98-0682-4414-5993 (BIC/SWIFT: GKCCBEBB).

Artikel 6 – Beveiligingen van de betalingen en de gegevens
6.1 Banktransacties
Online: transactie is beveiligd en gewaarborgd dank zij het betalingssysteem van Ingenico (Secure Socket Layer). Wanneer u uw bankgegevens intikt komt u in rechtstreeks contact met de server voor betaling van Ingenico. FilRoses kent dus uw bankrekeningnummer niet en dit nummer wordt ook niet opgeslagen door hun server. Alle informatie die wordt uitgewisseld met Ogone is gecrypteerd volgens het protocol SSL en kunnen noch onderschept noch gewijzigd worden.
Op het einde van de transactie en vooraleer terug te keren naar de site van de handelaar, biedt Ingenico Betalingen u een elektronisch ticket aan, waarop alle elementen van de betaling en het resultaat van de aanvraag van de banktransactie vermeld staan (transactie aanvaard of transactie geweigerd).
- met de post: door uw bestelbon te versturen naar het adres: FilRoses – 15, Rue du Château Rose – 1350 ORP-JAUCHE - België).
 
6.2. Huisvesting van de site
De huisvesting van de site bevindt zich in een beschermde omgeving op de servers van onze partner BIGSTEP.
6.3. Bescherming van de consument die met bankkaart betaalt.
Om u in alle veiligheid uw aankopen te kunnen doen heeft FilRoses alle noodzakelijke procedures opgestart om u te beschermen tegen frauduleus gebruik van u bankkaart.
- Beveiligde betalingssite.
- Controle en blokkering van de bestellingen die als frauduleus werden geïdentificeerd.
- Controle en blokkering van de IP-adressen die als frauduleus werden geïdentificeerd.
Ingeval u een frauduleus debet op uw bankrekening vaststelt raden we u aan binnen de kortste tijdspanne een aangetekend schrijven te richten aan uw bankinstelling ten einde de vastgestelde operaties op uw rekening te laten regulariseren.
 
Artikel 7 – Levering
Onze rozenstruiken worden geleverd met ontblote wortels. De leveringen van deze struiken worden daarom alleen uitgevoerd in de periode van 15 november tot 31 maart. De bestellingen worden ofwel via de post geleverd ofwel via een privé-vervoerder of besteller. In de volgorde van ontvangst en naargelang de beschikbare voorraden. De bestellingen die betaald worden met een bankkaart krijgen daarbij een zekere prioriteit. FilRoses behoudt zich ook het recht voor om bepaalde verzendingen uit te stellen omwille van bepaalde klimaatsvoorwaarden of omwille van informatie betreffende storingen bij de postbedeling.
De leveringen kunnen opgesplitst worden als er bepaalde producten niet meteen kunnen geleverd worden omdat ze tijdelijk niet beschikbaar zijn. Zie Artikel 4 van de algemene verkoopsvoorwaarden. 
Gelieve onmiddellijk te controleren of uw colli in goede staat werd geleverd. Indien uw colli geopend werd en/of beschadigd dan moet u de levering gewoon weigeren en aan de transportfirma de redenen van deze weigering mededelen. Alsook binnen de 48 uur deze weigering aan ons te signaleren via mail of fax. Als u desalniettemin een geopende of beschadigde colli aanvaardt is er achteraf geen terugzenden of terugbetaling meer mogelijk. Als u de zending met recht en reden weigert zal u aanvraag tot terugbetaling onderzocht worden zodra de producten weer bij FilRoses zijn aangekomen.
7.1. Leveringstarieven
FilRoses staat in voor de levering in de volgende landen: Algerije, Oostenrijk, België, Tsjechië, Israël, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Jordanië, Letland, Lituanië, Luxemburg, Denemarken, Estonië, Finland, Malta, Monaco, Marokko, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Syrië, Tunesië, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
De transport-en verpakkingskosten worden verrekend naargelang het land van bestemming en in functie van het aantal gekochte artikelen.
7.2. Informatie betreffende de levering
Ingeval een adres onvolledig is, foutief is of dat de colli geweigerd wordt door de bestemmeling of het door gebrek aan informatie onmogelijk is het product op tijd aan de bestemmeling te leveren, kan FilRoses niet aansprakelijk gesteld worden voor de uiteindelijke kwaliteit van deze levering.
Indien dit gebrek aan informatie een tweede verzending noodzakelijk maakt, kan FilRoses de kosten van deze tweede levering aan de klant doorrekenen.
Voor een “geschenk”-levering of voor leveren aan een adres dat verschillend is van het factuuradres, bevelen wij u aan de gegevens van de persoon aan wie geleverd dient te worden, goed te controleren. Ten einde ons toe te laten deze levering perfect te kunnen uitvoeren.
7.3. Afwezigheid van de bestemmeling
Ingeval van afwezigheid van de bestemmeling op het moment van de levering:
- Indien de levering uitgevoerd wordt door Collipost of Chronopost zal de besteller een bericht in de brievenbus van de bestemmeling achterlaten. Deze laatste zal dan de colli dienen op te halen op het adres vermeld op dit bericht. Ingeval van een levering van rozelaars zal het ophalen binnen de kortste tijdspanne moeten gebeuren omwille van de vergankelijkheid van de geleverde producten. Ingeval van afwezigheid van de bestemmeling waardoor de colli dient opgehaald te worden, kan FilRoses niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uiteindelijke kwaliteit van de levering indien de bestemmeling te lang wacht om de producten te gaan ophalen op het aangegeven adres.
- Indien de levering uitgevoerd wordt door een privé-maatschappij: deze dient dan contact op te nemen met de bestemmeling via GSM- of een gewoon telefoonnummer dat de persoon die de bestelling plaatste, bevestigde. Bij gebrek aan telefonisch contact zal de besteller zelf zorgen voor de best mogelijke oplossing ten einde de levering onder de beste voorwaarden te laten verlopen en zal daarbij ook een bericht achterlaten in de brievenbus van de bestemmeling.

Artikel 8 – Klantendienst en Kwaliteit
8.1. Verzending
Uw bestelling wordt op de dag van de verzending klaargemaakt. De uitvoering gebeurt tijdens de normale leveringsperiodes, behalve op zon- en feestdagen.
8.2. Kwaliteit, Frisheid en Garantie
De planten die wij verkopen worden gekweekt door specialisten en onder voorwaarden die ervoor zorgen dat zij in eigen tuin het best kunnen herbloeien.
FilRoses geeft u de garantie dat deze planten authentiek zijn en dat ze klaargemaakt worden onder de beste voorwaarden, ook wat de verpakking betreft.
Bij de verzending wordt er een gebruiksaanwijzing toegevoegd. Het naleven van deze aanbevelingen zal u toelaten uw planten met succes te cultiveren.
FilRoses heeft voor al zijn klanten een uitgebreide klantendienst ter beschikking waarbij ook een dienst “raadgevingen” die per email bereikbaar is bij middel van een formulier, beschikbaar op de site www.filroses.com in de rubriek “FAQ”.
FilRoses kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte klimatologische en/of geologische omstandigheden (terrein niet aangepast, grond van slechte kwaliteit, ...) of voor een slechte manier van aanplanting die een goede ontwikkeling van de planten zou kunnen belemmeren.
Indien u van oordeel bent dat een plant u in slechte staat of ziek geleverd werd, toont FilRoses zich bereid om met de hulp van tuiniers en experts, uw klacht te bestuderen op basis van foto’s die u per mail gestuurd hebt naar onze klantendienst mireille@filroses.com) of via de post op het adres FilRoses – Klantendienst- 15, Rue du Château Rose te 1350 ORP-JAUCHE – België, om dan eventueel over te gaan tot een omwisseling van de goederen.
 
Artikel 9 – Klantendienst
Voor alle inlichtingen of vragen is onze klantendienst beschikbaar:
- via de post op volgend adres: FilRoses – Klantendienst – 15, Rue du Château Rose te 1350 ORP-JAUCHE - België.
- per email bij middel van het contactformulier op de site www.filroses.com
 
Artikel 10- Intellectuele eigendom
Alle teksten, illustraties en foto’s van de site FilRoses, zijn beschermd door het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. FilRoses is er de exclusieve eigenaar van. Elke reproductie is strikt verboden. Wat de foto’s betreft zijn de bijzondere voorwaarden van kracht die voorzien zijn voor magazines en beroepsmensen. Informatie over deze voorwaarden zijn beschikbaar op de site www.filroses.com onder de rubriek “Downloads”.
De gebruiker die over een persoonlijke internetsite beschikt kan voor eigen gebruik een eenvoudige link maken met elke bladzijde van de site FilRoses maar kan nooit aanleiding geven tot enige financiële tegemoetkoming van FilRoses. Elke link, ook deze waarvoor schriftelijke toelating werd gegeven, zal meteen van de site moeten gehaald worden, zodra FilRoses dat aanvraagt.
Elke link van hypertekst die gekoppeld wordt aan de site van FilRoses bij gebruik van framing-technieken of door in-line linking, is formeel verboden.
 
Artikel 11 – Verantwoordelijkheden
De foto’s en teksten op de site illustreren de voorgestelde producten zo getrouw mogelijk weer en zijn in de mate van het mogelijke dezelfde als diegene die worden opgestuurd. FilRoses kan wel niet verantwoordelijk gesteld worden als er toch kleine verschillen (andere kleurtint, andere afmeting, ...) zouden zijn.
Ook eventuele foutjes in de catalogus online, kunnen geenszins de verantwoordelijkheid van FilRoses genoemd worden. Ingeval van geschil, van welke soort ook, voor wat de kwaliteit van de artikelen betreft, blijft de verantwoordelijkheid van FilRoses beperkt tot het vervangen van die artikelen of tot het terugbetalen ervan. Andere compensaties of vergoedingen zijn uitgesloten. FilRoses kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het afgesloten contract ingeval er zich onvoorzienbare gebeurtenissen zouden voordoen, die volledig los staan van het contract in kwestie. (storingen, stakingen op grote of gedeeltelijke schaal, ondermeer vanwege de postdiensten, van de vervoers- en/of communicatiemaatschappijen, overstromingen, brand, ...). Ook niet ingeval van een fout van de klant.
Vanzelfsprekend engageert FilRoses zich er wel toe het maximum te doen om te helpen een oplossing te vinden opdat het contract alsnog kan uitgevoerd worden en dit binnen de kortst mogelijke levertijd.
Voor links met hyperteksten die naar sites van partners verwijzen blijft de volledige verantwoordelijkheid van die teksten bij die sites zelf.
 
Artikel 12 – Bevoegde rechtspraak ingeval van geschillen
Huidig contract is onderhevig aan de Belgische wetgeving.
De taal van het huidige contract is het Frans.
Elk geschil betreffende het gebruik van de site van FilRoses, de kwaliteit van de artikelen of het inroepen en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden zal exclusief behandeld worden volgens de Belgische rechtspraak en de rechtbanken van Nijvel zijn daarbij de enige die competent zijn.

Artikel 13 – Bescherming van het privé-leven
Alle persoonlijke gegevens die FilRoses over zijn klanten verzamelt zijn bestemd voor intern gebruik. Deze gegevens kunnen wel overgemaakt worden aan organismes die contractueel samenwerken met FilRoses.
FilRoses engageert zich verder de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de privésfeer, voluit te eerbiedigen.
De klant kan op gelijk welk moment zijn persoonlijke gegevens raadplegen en eventueel wijzigen. Hij kan ook het gebruik van deze gegevens verbieden door een email te sturen naar mireille@filroses.com of door een brief te schrijven aan: FilRoses – Klantendienst – 15, Rue du Château Rose te 1350 ORP-JAUCHE - België.
Bijkomende inlichtingen betreffende het beschermen van het privé-leven in de informaticasfeer kunnen verkregen worden via het publieke register (Commissie ter Bescherming van het Privé-leven, Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel, België).
 
Artikel 14 – Opsturen van de algemene verkoopsvoorwaarden
Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn online te raadplegen.
Indien u onze algemene verkoopsvoorwaarden per mail wenst te ontvangen, kunt u ons dat aanvragen via ons emailadres of via het contactformulier dat u op onze site www.filroses.com vindt. Gelieve daarbij uw naam en adres te vermelden.
Te noteren: het opsturen van de algemene verkoopsvoorwaarden gebeurt uitsluitend via elektronische weg.
 


  eurocard  
  Beveiligde betaling    
  ©2020 FilRoses.com - Adresse : Rue Cyrille Dewael (via RaVel), 1350 Orp-Jauche (BE)  
Brassimedia SPRL - BE 0480.002.619 Contact: info@filroses.com Tel. (+32)0474564717